choose language :
en

De Brabanthallen
's-Hertogenbosch
164

Privacy

Privacy (NL)

Privacyverklaring Stichting Champignondagen
Dit is een verklaring hoe Stichting Champignondagen omgaat met de privacy van persoonsgegevens. Onder deze verklaring volgt tevens een toelichting hoe Stichting Champignondagen omgaat met het plaatsen van cookies.

 

Stichting Champignondagen vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Champignondagen zal zich daarbij aan de privacy regelgeving houden.

 

Stichting Champignondagen legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, inschrijft op één van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze contact heeft met Stichting Champignondagen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

 

Events/tickets

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u zich als bezoeker of exposant voor een event registreert of een ticket koopt. Wij verzamelen uw naam, telefoonnummer, leeftijdscategorie, en e-mailadres om uw registratie te bevestigen en/of uw ticket te kunnen toesturen.

Stichting Champignondagen e-mail nieuwsberichten
Bij aanmelding voor ontvangst van e-mail nieuwsberichten van Stichting Champignondagen gaat u akkoord met het gebruiken van uw opgegeven persoonsgegevens voor periodieke toezending van mailings.

 

Stichting Champignondagen gebruikt alle hiervoor genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld de overeenkomst met u als bezoeker of exposant van een evenement. Tevens kan Stichting Champignondagen een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Stichting Champignondagen kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat Stichting Champignondagen hier gerechtvaardigde belangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u een evenement bezoekt, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het beschermen van de financiële belangen, de personeelsplanning en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten van Stichting Champignondagen.

Als Stichting Champignondagen persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Stichting Champignondagen deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig.

Bewaartermijnen

Stichting Champignondagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Stichting Champignondagen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging: Stichting Champignondagen heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.


Alle relaties van Stichting Champignondagen hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en of bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.


INZAGE GEGEVENS
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
RECTIFICATIE GEGEVENS
U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.
WISSEN GEGEVENS
U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen:
• Omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
• Omdat u uw toestemming intrekt;
• Omdat u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
BEPERKING VAN DE VERWERKING
U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen:
• Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist;
• Indien Stichting Champignondagen de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
• U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.
OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens opvragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand of een CSV-bestand. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.
BEZWAAR TEGEN VERWERKING
U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Champignondagen;
Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kan uw verzoek per e-mail sturen naar:
• info@champignondagen.nl, of u kunt per post een verzoek sturen naar:
• Stichting Champignondagen, Postbus 403, 5201 AK ‘s Hertogenbosch
Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld:
• Uw naam, adres en telefoonnummer.
Ter verificatie sturen wij u een e-mail of brief naar het bij Stichting Champignondagen opgegeven (e-mail)adres met de uitnodiging om uw verzoek middels te bevestigen.
Binnen uiterlijk 28 dagen na ontvangst van het verzoek ontvang U een reactie.

Cookie beleid
Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van de website van Stichting Champignondagen op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over uw apparaat gebruik. Ook laten cookies de website van Stichting Champignondagen goed werken, zodat u ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld.
De website van Stichting Champignondagen plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Champignondagen heeft hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet meegegeven.
De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie hierover lezen.
Verwijderen, en in- en uitschakelen van cookies
De Consumentenbond geeft op haar website goede informatie over op welke wijze cookies kunnen worden verwijderd in Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome en Safari (MacOS). Ook geeft deze website informatie over op welke wijze cookies automatisch kunnen worden verwijderd zodra je een browser afsluit.
• https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contactformulier
Als u een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
• Naam en contact informatie;
• E-mailadres;


 

Privacy (ENG)

Privacy statement Stichting Champignondagen

This is a statement of how the Stichting Champignondagen deals with the privacy of personal data. Under this statement there is also an explanation of how Stichting Champignondagen handles the placement of cookies.

The Stichting Champignondagen values your privacy and will handle your personal data as carefully and securely as possible. In doing so, Stichting Champignondagen will adhere to the privacy regulations.

In the course of its services, the Stichting Champignondagen records personal data. For example, when you participate in a fair or congress, subscribe to one of our newsletters, register your interest or have contact with the Foundation in any other way. This could be personal data, but also data that we use to make analyses of the use of our websites, such as the number of times our websites are visited and which pages are viewed.

Events/tickets

We collect your personal data when you register for an event or buy a ticket as a visitor or exhibitor. We collect your name, telephone number, age category, and e-mail address to confirm your registration and/or send your ticket.

Mushroom Days Foundation e-mail news items

By registering to receive e-mail news releases from the Stichting Champignondagen, you agree to the use of your personal data for periodic mailings.

Stichting Champignondagen uses all the above-mentioned personal data among other things for the execution and settlement of the agreement with you, for example the agreement with you as a visitor or exhibitor of an event. Stichting Champignondagen may also have a legal obligation to process your personal data, such as a tax obligation.

Stichting Champignondagen can also use your personal data because the Stichting Champignondagen has legitimate interests in doing so. These interests include providing a good service, for example when you visit an event, the security of buildings and systems, efficient internal operations, protection of financial interests, personnel planning and keeping customers informed about (new) products and services of Stichting Champignondagen.

If Stichting Champignondagen processes personal data on the basis of your permission, Stichting Champignondagen will ask you for this separately. You can withdraw your permission at any time, but the data processed up to the moment of withdrawal remain legitimate.


 

Storage terms

Stichting Champignondagen (Mushroom Days Foundation) does not keep your personal data longer than is necessary for the aforementioned purposes of processing. This means that your personal data are retained for as long as they are necessary to achieve the aforementioned purposes.

We do have to retain certain personal data for longer because Stichting Champignondagen must comply with statutory retention obligations, such as the fiscal retention obligation.

Security: Stichting Champignondagen has taken obvious security measures to protect your personal data against loss or unauthorised access.

 

All business relations of the Stichting Champignondagen have the right to view their personal data, correct or supplement it, have it erased, request a restriction on the processing, have it transferred and or object to the processing of their personal data. The following is a brief explanation of the various rights.

 

INSPECTION OF DATA

You have the right to inspect your personal data and to receive a copy thereof.

RECTIFICATION OF DATA

You have the right to have your personal data corrected if they are incorrect and to have them completed if they are incomplete.

ERASURE OF DATA

You may request that your personal data be deleted and this will be honored in the following cases:

- Because the data is no longer needed for the purpose for which it was collected or processed;

- Because you withdraw your consent;

- Because you have successfully objected to the processing, because the personal data has been processed unlawfully or to comply with a legal obligation.

RESTRICTION OF PROCESSING

You have the right to request and obtain the restriction of processing in a number of specific cases:

- During the period of contesting the accuracy of personal data and its verification, if the processing was found to be unlawful but you still do not want the data to be erased;

- If Stichting Champignondagen no longer needs the data but you still need the data for a legal claim and when you have lodged an objection to the processing and are still waiting for the answer to the objection.

- You request, as it were, that the personal data be marked (temporarily locked) with the aim of limiting future processing.

DATA PORTABILITY

You have the right to have your data transferred. This allows you to request and receive a copy of your personal data that is usable, for example, with another service provider. The data will be provided in a structured, common and machine-readable form. For example, an Excel file or a CSV file. This right only applies if the processing of the data is based on consent or a contract and if the processing is carried out using automated procedures.

OBJECTION TO PROCESSING

You always have the right, on grounds relating to your particular situation, to object to the processing of your personal data by the Champignondagen Foundation;

If you wish to exercise any of your rights, please do so as follows. You can send your request by e-mail to:

- info@champignondagen.nl, or you can send a request by post to:

- Stichting Champignondagen, PO Box 403, 5201 AK 's Hertogenbosch

Please always specify in your request what kind of request it is: "inspection request", "rectification request", etc. and state:

- Your name, address and telephone number.

For verification purposes we will send an email or letter to the (email) address provided by the Champignondagen Foundation inviting you to confirm your request.

Within 28 days after receipt of the request, you will receive a response.

Cookie policy

Cookies are small files that are placed on your equipment, for example on a computer, telephone or tablet, when using the Champignondagen website. Cookies can be used to collect or store information about the website visit or about your device use. Cookies also enable the Mushroom Days Foundation website to function properly, so that you can remain logged in, for example.

The website of the Stichting Champignondagen places a cookie of the American company Google. This cookie is a necessary part of the 'Analytics' service. We use this service to track how visitors use the website and based on this information to improve the website for users. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or if third parties process the information on Google's behalf. Stichting Champignondagen has no influence on this.

We have not allowed Google to use the information obtained for other Google services or benchmarking. The information that Google collects is anonymized as much as possible. The IP address is not provided.

The information is stored by Google on servers in the United States and other countries. Google adheres to the Safe Harbor principles and is affiliated with the Safe Harbor program of the U.S. Department of Commerce. This means that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data. You can read more about this in Google's privacy policy.

Deleting and switching on and off cookies

The Consumers' Association provides good information on its website about how cookies can be removed in Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome and Safari (MacOS). Also, this website provides information on how cookies can be automatically deleted when you close a browser.

- https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Third party websites

This statement does not apply to third party websites that are linked to this website. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We advise you to read the privacy statement of these websites before using them.

Changes to this privacy statement

We reserve the right to make changes to this statement. We recommend that you consult this statement regularly so that you are aware of any changes.

Contact form

If you send an e-mail, the data you send us will be kept as long as is necessary according to the nature of the form or the content of your e-mail for a complete response and handling.

We collect your:

- Name and contact information;

- Email address;