choose language :
en

De Brabanthallen
's-Hertogenbosch
162

algemene voorwaarden

ALGEMEEN 

Artikel 1   Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

2. Champignondagen: Champignon Exhibitions BV., zijnde de organisator van Champignondagen 2022;

2. Exposant: de exposant, die met Champignondagen een overeenkomst van deelneming heeft gesloten;

3. Brabanthallen: de verhuurder van de accommodatie, waar Champignondagen 2022 wordt gehouden;

4. Bindend inschrijfformulier: het inschrijfformulier waarbij de exposant de overeenkomst van deelneming is aangegaan;

5. Overeenkomst van deelneming: overeenkomst tussen Champignondagen en de exposant, die ontstaat door de overeenstemmende wil, blijkende uit de ontvangst door Champignondagen van het online door exposant ingevulde Bindend inschrijfformulier en de daarna door Champignondagen aan exposant per email bevestigde deelname aan Champignondagen 2022;

6. Champignondagen 2022: het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelneming is gesloten;

7. Artikelen: de artikelen die door de exposant op Champignondagen 2022 worden getoond en/of de diensten die daar door hem worden geleverd;

8. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie en vorm door Champignondagen worden aangegeven;

9. Deelnamekosten: de door de exposant aan Champignondagen verschuldigde kosten in verband met zijn deelneming, waaronder kosten terzake van de standruimte, annuleringsbetalingen, eventuele kosten terzake van inschakeling derden, publiciteit en overige kosten.

Artikel 2   De overeenkomst van deelneming 

1. De inschrijver verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van dit formulier, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

2. Na de invulling en verzending door exposant van het bindende inschrijfformulier voor deelneming en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelneming overeenkomstig artikel 1 lid 5, dient in dit reglement voor het begrip “overeenkomst van deelneming” “bindend inschrijfformulier van deelneming” gelezen te worden.

3. Champignondagen behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, als de betreffende categorie vol is, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, het niet passen in het concept van het evenement of desnoods zonder opgave van redenen.

4. De inschrijver kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

5. De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

6. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de door de exposant met Champignondagen gesloten overeenkomst van deelneming.

7. Afwijkingen van dit reglement of gehele of gedeeltelijke ontheffing van enig(e) in dit reglement opgenomen verbod of verplichting zijn / is uitsluitend van kracht, indien van de afwijking of ontheffing expliciet blijkt in een door Champignondagen getekend geschrift en/of indien een aanvullend of afwijkend reglement van toepassing is verklaard.

9. Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Champignondagen en de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan dit reglement geen rechten ontlenen.

Artikel 3   Data en duur

1. Champignondagen stelt de plaats en tijd van Champignondagen 2022 vast, waaronder de data voor opbouw, houden, en afbraak. Zie hiervoor de webshop, ook wel bekend als digitale handboek. Hiervoor ontvangt iedere deelnemer een uitnodiging inclusief inloggegevens.

2. Indien naar het oordeel van Champignondagen een gewichtige reden zulks rechtvaardigt, kan Champignondagen de vastgestelde data en/of locatie wijzigen, dan wel besluiten Champignondagen 2022 geen doorgang te doen vinden.

3. Onder een gewichtige reden als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan marktomstandigheden en alle overige omstandigheden, die na belangenafweging naar het oordeel van Champignondagen het welslagen van Champignondagen 2022 in gevaar kunnen brengen (waaronder, maar niet beperkt tot het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen en/of het niet voldoen aan het bestemmingsplan en/of beperkingen en/of  onzekerheden die het virus bekend onder de naam COVID-19 met zich mee heeft gebracht).

4. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of locatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. Indien Champignondagen besluit Champignondagen 2022 geen doorgang te doen vinden, blijft de exposant gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels Champignondagen gemaakte Deelnamekosten en overige kosten integraal te voldoen. Indien de Champignondagen besluit Champignondagen 2022 geen doorgang te doen vinden vanwege beperkingen en/of  onzekerheden die het virus bekend onder de naam COVID-19 met zich mee heeft gebracht, dan zal Champignondagen zich inspannen de door de exposant betaalde kosten, waarvoor Champignondagen op haar beurt nog geen kosten heeft gemaakt, terug te betalen aan de exposant naar rato van gehuurde m2, een en ander met de beperking dat Champignondagen niet gehouden is terug te betalen, indien daardoor voor Champignondagen een tekort in de exploitatie van Champignondagen 2022 zou ontstaan.

 5. De exposant heeft in geen geval in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel recht op ontbinding van de overeenkomst van deelneming of recht op een schadevergoeding jegens Champignondagen, noch kan hij een vergoeding van enige gemaakte kosten, noch restitutie van betaalde gelden van Champignondagen vorderen.

Artikel 4   Toewijzing 

1. De deelname aan Champignondagen 2022 brengt geen exclusiviteit met zich mee voor exposant, noch qua productgroep noch qua het concept van beursactiviteiten op Champignondagen 2022.

2. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de door Champignondagen vastgestelde standruimte. De door Champignondagen vastgestelde plaats en omvang van de standruimte is bindend. Annulering kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.

3. Bij het bepalen van de plaats en omvang van de standruimte als bedoeld in lid 2 houdt Champignondagen zoveel mogelijk rekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte wensen. Dit is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Champignondagen is nimmer verplicht de door de exposant aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan de exposanten naar eigen goeddunken indelen. Annulering door de exposant kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.

4. Op grond van een gewichtige reden te harer beoordeling, is Champignondagen te allen tijde vóór aanvang van Champignondagen 2022 gerechtigd een aan een exposant toegewezen plaats te wijzigen. De exposant kan geen recht doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect geleden in verband met het in dit lid bepaalde.

Artikel 5   Betaling 

1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden per automatische incasso, tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

2. Champignondagen heeft het recht de deelnamekosten te incasseren zodra de overeenkomst van deelneming tot stand is gekomen. Bij aanmelding brengt Champignondagen direct 50% van de deelnamekosten in rekening, welk bedrag per ommegaande integraal dient te worden voldaan. De andere 50% van de deelnamekosten dient, zoals ook zal worden aangegeven op de factuur, voor 1 december 2021 integraal te worden voldaan. Het daarna nog verschuldigde bedrag (aan overige kosten) dient binnen twee weken vanaf de datum van de eindfactuur te worden voldaan.  

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan Champignondagen verschuldigde deelnamekosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, waaronder begrepen ook kosten die zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Bij niet tijdige betaling van enig aan Champignondagen verschuldigd bedrag wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van de exposant waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

5. Champignondagen is gerechtigd betalingen gedaan terzake van een deelneming allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnemingen.

6. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Champignondagen verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan, is Champignondagen gerechtigd de overeenkomst van deelneming per omgaande schriftelijk te beëindigen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging.

Artikel 6   Aanvullende dienstverlening

1. Champignondagen kan ten behoeve van Champignondagen 2022 aanvullende dienstverlening bieden, zoals het samenstellen van een catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit en het verzorgen van diverse activiteiten. Dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op de terzake gesloten overeenkomst(en). Indien voor deze dienstverlening derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

2. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Champignondagen de wijze waarop vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, mag hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Champignondagen – tot het toegelaten expositieprogramma behoren.

3. Tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid verweten kan worden, aanvaardt Champignondagen geen enkele aansprakelijkheid jegens de exposant of derden voor de levering van aanvullende diensten. De exposant vrijwaart Champignondagen voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 7   Annulering, ontbinding

1. Indien de exposant zijn inschrijving wenst te annuleren en geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, blijft de exposant de volledige kosten voor zijn deelname aan Champignondagen verschuldigd. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrokken dan wel gewijzigd. Champignondagen kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarden dat de betrokken exposant een annuleringsvergoeding voldoet en dat tussen de exposant en Champignondagen een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze vergoeding bedraagt tenminste:

- 25% van de deelnamekosten bij annulering van de inschrijving na ontvangst door Champignondagen van het bindend inschrijfformulier; 

- 75% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van Champignondagen 2022; en

- 100% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van Champignondagen 2022, vermeerderd met de verschuldigde BTW, alsmede overige gemaakte kosten, en (in)directe schade, eea ter beoordeling van Champignondagen 2022.

2. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage ontbonden en blijft de exposant het volledige bedrag van de deelnamekosten geheel verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Champignondagen gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Champignondagen tot het vorderen van kosten, schaden en interessen. Voorzover Champignondagen reeds betaling heeft ontvangen, dan is Champignondagen gerechtigd de ontvangen gelden onder zich te houden.

3. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst van deelneming Champignondagen gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan Champignondagen 2022 door de exposant op enigerlei wijze schade aan Champignondagen, Champignondagen 2022 of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft Champignondagen het recht de overeenkomst van deelneming te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Champignondagen gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Champignondagen tot het vorderen van kosten, schaden en interest.

4. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door Champignondagen aan de exposant.

Artikel 8   Exposantenkaarten

1. Champignondagen stelt de toegangsprijzen van Champignondagen 2022 vast.

2. Champignondagen verstrekt opbouwstickers aan personen die door de exposant met werkzaamheden in zijn standruimte worden belast. De stickers zijn bedrijfsgebonden.

3. Gedurende de tijdvakken waarin inrichting, onderhoud en ontruiming van de standruimte plaatsvinden, heeft men op vertoon van een geldige opbouwsticker toegang tot Champignondagen 2022.

4. Champignondagen verstrekt aan de exposant kosteloze exposantenkaarten of –badges en –bandjes ten behoeve van de exposant en zijn personeel.

5. Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van een geldige exposantenkaart toegang tot Champignondagen 2022.

6. Champignondagen is te allen tijde wegens gegronde redenen, gerechtigd dienst- en exposantenkaarten in te trekken en de betrokken(en) de toegang tot Champignondagen 2022 te ontzeggen.

Artikel 9   Opbouw en inrichting (algemeen)

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe bestemde dag(en) en aangegeven tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de organisatie van Champignondagen 2022 is bepaald.

2. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in dit reglement bepaalde, overige door Champignondagen uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de namens de organisatie van Champignondagen 2022 uitgevaardigde voorschriften en aanwijzingen en overheids- en brandweervoorschriften.

3. Champignondagen kan, teneinde eenheid in de opbouw te verkrijgen, bijzondere voorschriften geven. Deze voorschriften kunnen mede de supervisie over de standbouw en de inrichting betreffen.

4. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Champignondagen niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Champignondagen voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

5. Alle kosten, waaronder de kosten voor het ophogen van de vloeren van andere stands, in verband met het doortrekken van de waterleidingen ten behoeve van de stand van de exposant, komen voor rekening van laatstgenoemde.

Artikel 10  Opbouw en inrichting ten behoeve van exposanten met Champignondagen Standbouw

1. Exposanten krijgen de standruimte inclusief standaard standbouw tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald. Nutsvoorzieningen dienen door de exposant zelf bij Champignondagen te worden aangevraagd en worden door Champignondagen separaat aan de exposant in rekening gebracht.

Artikel 11  Onveilige situatie

1. In geval van (een) (dreigende) onveilige situatie, ordeverstoring, ophef en/of overlast heeft Champignondagen het recht om al die maatregelen te nemen die Champignondagen op dat moment noodzakelijk acht, waaronder het (geheel of gedeeltelijk) stilleggen van Champignondagen 2022 en/of onmiddellijke eenzijdige beëindiging van de overeenkomst van deelneming.

2. In geval van (een) (dreigende) onveilige situatie, ordeverstoring, ophef en/of overlast als beschreven in lid 1 van dit artikel die te wijten is aan het handelen van de exposant, is de exposant aansprakelijk voor de kosten die Champignondagen dientengevolge maakt en voor de (overige) schade die Champignondagen dien ten gevolge lijdt. De exposant vrijwaart Champignondagen voor aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 12  Overmacht

1. Champignondagen is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van deelneming indien Champignondagen daartoe als gevolg van overmacht verhinderd wordt.

2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Champignondagen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst van deelneming niet meer mogelijk is. Overmacht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot staking, overheidsmaatregelen, de niet (tijdige of volledige) nakoming door derden, de gevolgen van epidemieën en pandemieën (waaronder de coronapandemie) etc.

 

 GENERAL 

Article 1   Definitions 

In these regulations, the following terms shall have the following meanings: 

1. Mushroom Days: Champignon Exhibitions BV, being the organizer of Mushroom Days 2022;

2. Exhibitor: the exhibitor who has entered into a participation agreement with Mushroom Days;

3. Brabanthallen: the lessor of the accommodation where Mushroom Days 2022 will be held;

4. Binding registration form: the digital registration form with which the exhibitor has entered into the participation agreement;

5. Participation agreement: agreement between Mushroom Days and the exhibitor, which is the result of a corresponding intention between the parties, as evidenced by the receipt by Mushroom Days of the binding registration form completed by the exhibitor and the subsequent confirmation by Mushroom Days to the exhibitor by e-mail of his participation in Mushroom Days 2022;

6. Mushroom Days 2022: the event for which the participation agreement has been concluded;

7. Articles: the articles exhibited and/or services provided by the exhibitor at Mushroom Days 2022;

8. Stand space: the exhibition area expressed in square meters made available to the exhibitor, of which the location and form are specified by Mushroom Days;

9. Participation costs: the costs owed by the exhibitor to Mushroom Days in connection with his participation, including costs relating to the stand space, cancellation payments, any costs relating to the engagement of third parties, publicity and other costs.

Article 2   The participation agreement 

1. The tenderer declares that he accepts all the consequences of signing this form, even if the signature is made by a person not authorized to sign.

2. After the exhibitor has completed and sent in the binding participation form and before the formation of the participation agreement in accordance with Article 1 paragraph 5, the term "participation agreement" in these regulations is to be read as "binding participation form".

3. Mushroom Days reserves the right to reject an application on the grounds of oversubscription, when the category concerned is full, special reasons such as fear of disturbance of the peace, not fitting in the concept of the event or, if necessary, without giving reasons.

4. The tenderer may not rely on the fact that his tender was accepted orally.

5. The tenderer shall not be entitled to assign his tender to a third party.

6. These regulations form an integral part of the participation agreement concluded between the exhibitor and Mushroom Days.

7. Deviations from these regulations or full or partial exemptions from any prohibition or obligation contained in these regulations shall only be effective if the deviation or exemption is explicitly stated in a document signed by Mushroom Days and/or if supplementary or deviating regulations have been declared applicable.

9. These regulations apply to the legal relationship between Mushroom Days and the exhibitor. Unless otherwise stipulated, third parties cannot derive any rights from these regulations.

Article 3   Dates and duration

1. Mushroom Days sets the location and time of Mushroom Days 2022, including the dates for the build-up, holding and dismantling. For this, see the webshop, also known as the digital handbook. Every participant will receive an invitation including log-in details.

2. If, in the opinion of Mushroom Days, there are weighty reasons for doing so, Mushroom Days is entitled to change the dates and/or location, or to decide that Mushroom Days 2022 will not be held.

3. A weighty reason as referred to in the previous subsection is understood to mean market circumstances and all other circumstances which, after weighing up the interests, in the opinion of Mushroom Days, could jeopardize the success of Mushroom Days 2022 (including, but not limited to, the absence of the necessary permits and/or dispensations and/or non-compliance with the zoning plan and/or restrictions and/or uncertainties caused by the virus known as COVID-19).

4. In the event of a change in the dates and/or location as referred to in subsection 2 of this Article, the participation agreement remains in full force and effect. In the event that Champignondagen decides to cancel the 2022 exhibition, the exhibitor is obliged to pay the full participation costs and other costs made at his request by or on behalf of Champignondagen. In the event that Champignondagen decides not to go ahead with Mushroom Days 2022 due to restrictions and/or uncertainties caused by the virus known as COVID-19, Champignondagen shall endeavor to refund the costs paid by the exhibitor, for which no costs have yet been incurred by Champignondagen, in proportion to the number of square meters of floor space rented, on the understanding that Champignondagen is not obliged to refund if this would result in a deficit for Champignondagen in the running of Mushroom Days 2022.

 5. In no event shall the exhibitor be entitled to dissolve the participation agreement or to claim damages from Mushroom Days in connection with a decision as described in subsection 2 of this article, nor shall he be entitled to claim reimbursement of any costs incurred or restitution of monies paid by Mushroom Days.

Article 4   Allocation 

1. Participation in Mushroom Days 2022 does not entail exclusivity for the exhibitor, neither in terms of product group nor in terms of the concept of exhibition activities at Mushroom Days 2022.

2. During the agreed period, the exhibitor is entitled to the stand space determined by Mushroom Days. The location and size of the stand space determined by Mushroom Days is binding. Cancellation can only take place on the basis of Article 7.

3. In determining the location and size of the stand space as referred to in subsection 2, Mushroom Days will take into account as far as possible any wishes expressed by the exhibitor. This is a best-effort obligation and not a result obligation. Mushroom Days is never obliged to honour the preference(s) indicated by the exhibitor and can allocate stand space as it deems fit. Cancellation by the exhibitor can only take place on the basis of article 7.

4. Mushroom Days is entitled at any time before the start of Mushroom Days 2022 to change the location allocated to an exhibitor on the grounds of weighty reasons, as determined by Mushroom Days. The exhibitor is not entitled to compensation for any damage whatsoever, direct or indirect, in connection with the provisions of this paragraph.

Article 5   Payment 

1. Payment of the participation costs and all other payments must be made by direct debit, unless other arrangements have been made in writing.

2. Mushroom Days is entitled to collect the participation costs as soon as the participation agreement has been concluded. On registration, Mushroom Days will charge 50% of the participation costs, which must be paid in full immediately. The other 50% of the participation costs must be paid in full before 1 December 2021, which will also be specified in the invoice. The amount thereafter still due (relating to other costs) must be paid in full within two weeks of the date on the final allocation invoice.

3. The exhibitor is liable for all participation costs owing to Mushroom Days which are in any way connected with his participation, including costs made by the exhibitor himself or by third parties acting in his name.

4. In the event of late payment of any amount owed to Mushroom Days, statutory (commercial) interest will be charged from the moment the claim has become due and payable. Collection costs are for the account of the exhibitor and the extrajudicial collection costs are set at 15% of the principal sum.

5. Mushroom Days is entitled to deduct payments made in respect of a participation from outstanding claims on the part of the exhibitor arising from previous participations.

6. In the event that the exhibitor fails to pay the participation costs or any other amount owed to Mushroom Days in part or in full or on time, Mushroom Days is entitled to terminate the participation agreement with immediate effect in writing. In such case, the exhibitor is obliged to pay the full participation costs, as well as all other costs incurred in connection with his participation, without being entitled to claim compensation for damages, in whatever sense, due to the termination.

 

Article 6   Additional services

1. Mushroom Days can offer additional services for Mushroom Days 2022, such as compiling a catalogue, providing various forms of publicity and organizing various activities. These regulations apply mutatis mutandis to the relevant agreement(s) concluded. If third parties are called in to provide these services, the terms of delivery of these third parties do not apply, unless otherwise stipulated.

2. If and insofar as applicable, Mushroom Days determines the way in which entries are edited and reserves the right, if necessary, to shorten the exhibitor's details or deviate in any other way from the exhibitor's statement, if necessary without giving reasons. If the exhibitor mentions articles and/or services offered by him in his publicity statements, he may only mention those articles and/or services which both fall within his delivery program and which - in the opinion of Mushroom Days - belong to the approved exhibition program.

3. Unless intent or gross negligence can be attributed to it, Mushroom Days accepts no liability towards the exhibitor or third parties for the provision of additional services. The exhibitor indemnifies Mushroom Days against claims from third parties in this respect.

Article 7   Cancellation, dissolution

1. If the exhibitor wishes to cancel his registration and there is no question of a situation as referred to in paragraphs 2 or 3 of this article, the exhibitor will continue to owe the full costs of his participation in Mushroom Days. A registration cannot be unilaterally withdrawn or changed by the exhibitor. Mushroom Days may grant a request to cancel a registration under the condition that the exhibitor concerned pays a cancellation fee and that a written agreement has been made between the exhibitor and Mushroom Days. This fee amounts to at least:

- 25% of the participation costs in the event of cancellation of the registration after receipt by Mushroom Days of the binding registration form;

- 75% of the participation costs in the event of cancellation less than 2 months before the first Mushroom Days 2022 construction day; and

- 100% of the participation costs in the event of cancellation less than 14 days before the first construction day of Mushroom Days 2022, plus the VAT owed, as well as other costs incurred, and (in)direct damage, at the discretion of Mushroom Days 2022.

2. In the event that at any time after the conclusion of the participation agreement, a petition for suspension of payments or bankruptcy is filed with regard to the exhibitor, the participation agreement shall be dissolved by the mere occurrence of the aforementioned petition and the exhibitor shall remain liable to pay the full amount of the participation costs and any other costs incurred by or on behalf of Mushroom Days in connection with his participation at the request of Mushroom Days, without prejudice to the right of Mushroom Days to claim costs, damages and interest. In so far as Mushroom Days has already received payment, Mushroom Days is entitled to retain the monies received.

3. In the event that at any time after the conclusion of the participation agreement Mushroom Days has valid reasons to fear that participation in Mushroom Days 2022 by the exhibitor will in any way damage Mushroom Days, Mushroom Days 2022 or other exhibitors, Mushroom Days is entitled to dissolve the participation agreement. The exhibitor shall remain liable for the full participation costs and other costs incurred by or on behalf of Mushroom Days in connection with his participation, without prejudice to the right of Mushroom Days to claim costs, damages and interest.

4. Cancellation or dissolution on the grounds of this article shall never constitute grounds for compensation by Mushroom Days to the exhibitor of any kind.

Article 8   Exhibitor cards

1. Mushroom Days sets the entrance fees for Mushroom Days 2022.

2. Mushroom Days issues construction stickers to persons charged by the exhibitor with work in his stand space. The stickers are company specific.

3. During the periods in which the set-up, maintenance and clearance of the stand space takes place, one has access to Mushroom Days 2022 on presentation of a valid construction sticker.

4. Mushroom Days issues to the exhibitor free exhibitor cards or -badges and -bands for the benefit of the exhibitor and his staff.

5. During the set-up period, the opening hours and the clearance period, access to Mushroom Days 2022 will be granted on presentation of a valid exhibitors' card.

6. Mushroom Days is at all times entitled, for sound reasons, to withdraw service- and exhibitor cards and to deny the person(s) concerned access to Mushroom Days 2022.

Article 9   Construction and equipment (general)

1. The exhibitor is obliged to build and set up his stand or have it built and set up during the designated day(s) and times with due observance of the stipulations of the Mushroom Days 2022 organization.

2. In setting up the stand space, the exhibitor is obliged to comply with the provisions of these regulations, other (safety) regulations issued by Mushroom Days, the regulations and instructions issued on behalf of the organization of Mushroom Days 2022 and government and fire regulations.

3. Mushroom Days may, in order to achieve unity in the set-up, issue special regulations. These regulations may also relate to the supervision of stand construction and layout.

4. In the event that, in the opinion of Mushroom Days, the set-up and/or construction of the stand space is unlikely to be completed in time before the end of the set-up period, Mushroom Days can take whatever measures it deems necessary at the exhibitor's expense and risk.

5. All costs, including the costs of raising the floors of other stands, in connection with the flushing of the water pipes for the exhibitor's stand, are at the expense of the latter.

Article 10   Stand construction and set-up for exhibitors with Mushroom Days stand construction 

1. Exhibitors will receive the stand space including standard stand construction unless otherwise stipulated in the participation agreement. The exhibitor must apply to Mushroom Days for utilities and they will be charged separately.

Article 11   Unsafe situation

1. In the event of (an) (imminent) unsafe situation, disturbance of the peace, commotion and/or nuisance, Mushroom Days is entitled to take all such measures as Mushroom Days deems necessary at the time, including the (complete or partial) shutting down of Mushroom Days 2022 and/or immediate unilateral termination of the participation agreement.

2. In the event of (an) (imminent) unsafe situation, disturbance of the peace, commotion and/or nuisance as described in subsection 1 of this article due to the actions of the exhibitor, the exhibitor is liable for the costs incurred by Mushroom Days as a result and for the (other) damage suffered by Mushroom Days as a result. The exhibitor indemnifies Mushroom Days against claims from third parties in this respect.  

Article 12   Force majeure

1. Mushroom Days is not obliged to comply with its obligations arising from the participation agreement if Mushroom Days is prevented from doing so due to force majeure.

2. Force majeure as referred to in the previous subsection shall be understood to mean all external causes beyond the control or action of Mushroom Days, as a result of which timely, full or proper compliance with the participation agreement is no longer possible. Force majeure includes but is not limited to strikes, government measures, non-fulfilment (in time or in full) by third parties, the consequences of epidemics and pandemics (including the corona pandemic) etc.